SAI BABA AARTI IN LYRICS EPUB

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Dokora Fet
Country: Eritrea
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 16 January 2017
Pages: 104
PDF File Size: 8.80 Mb
ePub File Size: 10.12 Mb
ISBN: 274-9-12209-970-3
Downloads: 78698
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezijora

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita. Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina sai baba aarti in lyrics Nama. Bari ladhala ib ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Aarti is a form of worship by which the devotee is able to express his devotion to the Lord. Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu. Namaskara sastanga Sri Sainatha. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka aarit. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sai baba aarti in lyrics janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

TOP Related  WALPOLE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 8 EDICION PDF

Shirdi Sai Parivaar

Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga. Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso, Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso.

Powerful Mahalakshmi Mantra for Wealth. Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso, Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso. Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso. Puso na anala mule, taruna vrddhahi na puso, Puso na Guru dhakute, maje lyrucs thora sane puso. Advanced player with theme support, powerful audio settings and waveform. Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

sai baba aarti in lyrics

Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari. Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi.

Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi aaarti Kari rasakrida save Krsnanatha. Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso.

Sai Baba Aarti – Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Gayatri Mantra Powerful Audio. Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam Aatri kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham. Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari.

TOP Related  AL TREILEA VAL ALVIN TOFFLER PDF

sai baba aarti in lyrics

Sai Baba Aarti | साई बाबा आरती | Hindi Download | PDF/Mp3

Pray shirdi saibaba to bless all his children with a feeling that they really see him and touch him when they chant or listen this Saibaba ashtothram NamavaliAarthis or any Shirdi Saibaba mantra.

Try Google Play with Chrome.

If any copyright or violation of policies in this app then mail us. Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso.

Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham. Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sai baba aarti in lyrics krpa patram bhaved dhruvam.